Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Spółka Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Metalowców 6, 44-109 Gliwice
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie:

 1. Badanie rocznych Sprawozdań Finansowych sporządzonych wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  (MSSF).
 2. Wydanie sprawozdania z badania ww. sprawozdań za każdy okres roczny, w terminie zgodnym z przyjętym przez Spółkę
  harmonogramem.
 3. Badanie pakietów konsolidacyjnych za okres 12 m-cy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz
  instrukcjami audytowymi otrzymanymi od audytora sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
  S.A.
  • za okresy roczne kończące się odpowiednio: w dniu 31 grudnia 2019, w dniu 31 grudnia 2020 oraz w dniu 31 grudnia 2021